Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokładny termin (datę i godzinę) ceremonii ślubnej ustalamy w USC podczas składania zapewnień, nie wcześniej jednak n 1 miesiąc po złożeniu zapewnienia.
Związek małżeński możemy zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.
WYMAGANE DOKUMENTY:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość osób zawierających związek małżeński  – dowód osobisty lub paszport,
  • dokumenty tożsamości dwóch pełnoletnich świadków.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego następuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi odznakę, której wzór i sposób noszenia określa właściwy minister. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń o wybranym nazwisku każdego z osobna i złożenia wspólnego oświadczenia o nazwisku wybranym dla ich dzieci.

Tekst przysięgi małżeńskiej:

„Świadom praw i obowiązków – wynikających z założenia rodziny- uroczyście oświadczam, – że wstępuję w związek małżeński – z – i przyrzekam,- że uczynię wszystko, – aby nasze małżeństwo było zgodne, – szczęśliwe i trwałe”

Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron – małżeństwo zostało zawarte.

Akt małżeństwa podpisują nowożeńcy, świadkowie i kierownik USC.
Decyzję o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego można podejmować do dnia ślubu – można ją zgłosić przed, lub w trakcie ceremonii.
OPŁATY:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

Pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa są wolne od opłaty skarbowej,
– kolejne odpisy podlegają opłace skarbowej w wysokości:
      – odpis skrócony – 22 zł
      – odpis zupełny – 33 zł
Opłatę wpłaca się w momencie spisywania zapewnień na konto urzędu, w którym małżeństwo będzie zawierane. Wniesiona opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku niedokonania czynności, na wniosek wpłacającego.


Możesz również polubić

Dodaj komentarz